Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

A new lupane triterpene from Tetracera scandens L., xanthine oxidase inhibitor

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33043
Title: A new lupane triterpene from Tetracera scandens L., xanthine oxidase inhibitor
Authors: Nguyen, Thi Thanh Mai
Nguyen, Trung Nhan
Keywords: Tetracera scandens;28-O-�-D-glucopyranosyl ester of platanic acid;Xanthine oxidase inhibition
Issue Date: 2013

Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33045

Title: Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels
Authors: Bui, Huu Phu
Ogawa, Yasutaka
Nishimura, Toshihiko
Keywords: Terms—Block diagonalization;channel prediction;Doppler frequency;Eigenbeam-space division multiplexing;Multi-user MIMO system;Time-varying environment
Issue Date: 2013

Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33045

Title: Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels
Authors: Bui, Huu Phu
Ogawa, Yasutaka
Nishimura, Toshihiko
Keywords: Terms—Block diagonalization;channel prediction;Doppler frequency;Eigenbeam-space division multiplexing;Multi-user MIMO system;Time-varying environment
Issue Date: 2013

Self-absorption correction in determining the U-238 activity of soil samples via 63.3 keV gamma ray using MCNP5 code

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33047

Title: Self-absorption correction in determining the U-238 activity of soil samples via 63.3 keV gamma ray using MCNP5 code
Authors: Ngo, Quang Huy
Do, Quang Binh
Vo, Xuan An
Keywords: Self-absorption;Self-attenuation factor;Ion factor 238 U activity;HPGe detector
Issue Date: 2013

Graphene sheets synthesized by ionic-liquid-assisted electrolysis for application in water purification

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33049

Title: Graphene sheets synthesized by ionic-liquid-assisted electrolysis for application in water purification
Authors: Chang, Chia-Feng
Truong, Duc Quang
Chen, Jiann-Ruey
Keywords: Graphene;Water purification;Heavy metal;Ionic liquids-assisted electrolysis
Issue Date: 2013
Publisher: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Bước đầu tìm hiếu về Phong trào nữ quyền phương Tây Từ cội nguồn tư tưởng đến cuộc đấu tranh cho quyền đại diện ngang bằng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25750

Title: Bước đầu tìm hiếu về Phong trào nữ quyền phương Tây Từ cội nguồn tư tưởng đến cuộc đấu tranh cho quyền đại diện ngang bằng
Authors: Vũ, Thị Minh Thắng
Keywords: Phụ nữ;Phong trào nữ quyền;Đấu tranh;Phương tây
Issue Date: 2000
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 88-94
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000

Thử tìm hiểu đôi nét về Xuân Hương truyện một kiệt tác của văn học cổ điển Hàn Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25753

Title: Thử tìm hiểu đôi nét về Xuân Hương truyện một kiệt tác của văn học cổ điển Hàn Quốc
Authors: Hoàng, Thị Yến
Keywords: Văn học cổ điển;Truyện;Văn học Hàn Quốc;Ngôn ngữ
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 112-126
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002