Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54306

itle: Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104
Authors: Trương, Ninh Thuận, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Hệ thống thông tin;Hệ thống Jira và Whizible;Phần mềm
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ