Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

A 10-state model for an AMC scheme with repetition coding in mobile wireless networks

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33000

Title: A 10-state model for an AMC scheme with repetition coding in mobile wireless networks
Authors: Nguyen, Quoc Tuan
Nguyen, Dinh Thong
Lam, Sinh Cong
Keywords: Lognormal fading;Suzuki fading;Gauss-Hermite polynomial;Moment generating function;Adaptive modulation and coding;Repetition coding
Issue Date: 2013

Converse magnetoelectric effect in PZT/NiFe/CoFe nanocomposites

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33035

Title: Converse magnetoelectric effect in PZT/NiFe/CoFe nanocomposites
Authors: Nguyen, Thi Minh Hong
Nguyen, Huu Duc
Pham, Duc Thang
Keywords: Nanocomposites;Magnetoelectric effect;Voltage induced magnetisation
Issue Date: 2013

Contamination of indoor dust and air by polychlorinated biphenyls and brominated flame retardants and relevance of non-dietary exposure in Vietnamese informal e-waste recycling sites

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33042

itle: Contamination of indoor dust and air by polychlorinated biphenyls and brominated flame retardants and relevance of non-dietary exposure in Vietnamese informal e-waste recycling sites
Authors: Nguyen, Minh Tue
Takahashi, Shin
Suzuki, Go
Keywords: Air;BFRs;e-Waste;House dust;PCBs;Vietnam
Issue Date: 2013

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Phong hóa : Thứ Sáu, 27 Septembre 1935

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25950

Title: Phong hóa : Thứ Sáu, 27 Septembre 1935
Keywords: Báo chí
Issue Date: 1935
Publisher: H: Tòa soạn và trị sự
Description: 20 tr.

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Business strategy for Trung Nguyen's tea product : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54897

Title: Business strategy for Trung Nguyen's tea product : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60.34.05
Authors: Hà, Nguyên , Người hướng dẫn
Nguyên, Ngọc Anh , Người hướng dẫn
Đoàn, Đức Toản
Keywords: Chiến lược kinh doanh;Chè;Công ty Trung Nguyên;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học phần sinh học cơ thể động vật, Sinh học 11, Trung học phổ thông. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57721

Title: Thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học phần sinh học cơ thể động vật, Sinh học 11, Trung học phổ thông. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học): 60 14 01 11
Authors: Doãn, Thị Phương
Keywords: Sinh học;Thiết kế chủ đề tích hợp;Cơ thể động vật;Dạy và học
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 99 tr.

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Vận dụng Marketing địa phương trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34007

Title: Vận dụng Marketing địa phương trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn, Minh Thành
Keywords: Marketing;Du lịch;Bắc Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 104 tr.